Privacybeleid van www.lisaplex.com

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van gebruikers.

Verantwoordelijke voor de verwerking en eigenaar van de gegevens

Lisap Laboratori Cosmetici Spa, Via Monte Lungo 59 Rescaldina (MI).
privacy@lisapitalia.com

Gegevens die worden verzameld

Persoonlijke gegevens die worden verzameld door deze applicatie zelf of door derden, zijn onder andere: Cookie- en gebruiksgegevens.

Overige persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden in andere delen van dit privacybeleid beschreven of in een speciale toelichting op het moment dat de gegevens worden verzameld.
De persoonlijke gegevens kunnen vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt of automatisch worden verzameld wanneer deze applicatie wordt gebruikt.
Cookies of andere tracking tools die door deze applicatie of door de eigenaren of diensten van derden worden gebruikt, worden, tenzij anders wordt vermeld, gebruikt om gebruikers te kunnen identificeren en hun voorkeuren te onthouden met als enig doel het leveren van door gebruiker gevraagde diensten.
Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens kan ertoe leiden dat deze applicatie zijn diensten niet kan leveren.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens van derden die via deze applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en verklaren dat ze toestemming van deze derden hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de gegevens van gebruikers op correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot en verspreiding, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen.
De gegevens worden verwerkt met computers en/of IT-apparatuur, conform organisatorische procedures en uitsluitend voor de genoemde doeleinden. Behalve voor de verantwoordelijke voor de verwerking zijn de gegevens in sommige gevallen toegankelijk voor bepaalde personen die de site beheren of betrokken zijn bij de exploitatie van de site (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeemadministratie) of externe partijen (zoals externe dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de eigenaar worden aangewezen als gegevensverwerker. De actuele lijst met deze partijen kan op elk moment worden opgevraagd bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in het kantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking en op veel andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn gevestigd zijn. Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking.

Bewaartijd

De gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de door de gebruiker gevraagde diensten of zo lang als nodig voor de in dit document genoemde doeleinden en de gebruiker heeft altijd het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen de gegevens op te schorten of te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde gegevens

De gegevens over de gebruiker worden verzameld, zodat de eigenaar zijn diensten kan leveren en voor de volgende doeleinden: Analyse, toegang tot accounts van diensten van derden en content commenting.

De persoonlijke gegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt worden genoemd in de specifieke hoofdstukken van dit document.

Door deze applicatie gevraagde toestemmingen voor Facebook

Deze applicatie kan vragen om bepaalde toestemmingen voor Facebook, waardoor bepaalde handelingen kunnen worden uitgevoerd met het Facebook-account van gebruiker en om hier informatie, waaronder persoonlijke gegevens, te kunnen opvragen.

Raadpleeg voor meer informatie over de volgende toestemmingen de documentatie over Facebookrechten en het Privacybeleid voor Facebook.

De volgende toestemmingen worden gevraagd:

Basisinformatie

Deze omvat standaard gegevens van de gebruiker als id, naam, foto, geslacht en locatie. Bepaalde connecties van de gebruiker, zoals vrienden, zijn ook beschikbaar. Als de gebruiker voor meer gegevens de instelling op 'openbaar' heeft staan, dan is meer informatie beschikbaar.

Delen

Delen van informatie namens de gebruiker.

Uitgebreide informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden voor de volgende doeleinden en bij gebruik van de volgende diensten verzameld:

  • Toegang tot accounts van diensten van derden

Deze diensten geven deze applicatie toegang tot gegevens over uw account voor diensten van derden en geven deze applicatie toestemming deze te gebruiken.
Deze diensten worden niet automatisch geactiveerd; hiervoor is expliciet toestemming van de gebruiker nodig.

Toegang tot Facebookaccount (deze applicatie)

Deze dienst geeft deze applicatie toegang tot het Facebookaccount van de gebruiker, geleverd door Facebook, Inc.

Gevraagde toestemmingen: Delen.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid

  • Analyse

De diensten in dit hoofdstuk stellen de eigenaar in staat internetverkeer te monitoren en analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te volgen.

Google Analytics met anoniem IP-adres (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen reclamenetwerk te contextualiseren en personaliseren.
Door integratie van Google Analytics wordt uw IP-adres geanonimiseerd. Dit gebeurt door het verkorten van IP-adressen van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verstuurd en afgekort binnen de Verenigde Staten.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld: Cookie- en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out

  • Content commenting

Content-commentingdiensten stellen gebruikers in staat hun reacties op de inhoud van deze applicatie te schrijven en te plaatsen.
Afhankelijk van de door de eigenaar gekozen instellingen kunnen gebruikers ook anoniem reacties plaatsen. Als de door de gebruiker verstrekte gegevens een e-mailadres bevatten, dan kan dit worden gebruikt om meldingen te versturen als er reacties op dezelfde inhoud geplaatst zijn. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen reacties.
Als een door derden geleverde content-commentingdienst wordt geïnstalleerd, kunnen er nog steeds gegevens over internetverkeer worden verzameld voor de pagina's waar de commentingdienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers geen gebruik maken van deze content-commentingdienst.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

Facebook Comments is een content-commentingdienst van Facebook, Inc. waarmee de gebruiker reacties op het Facebookplatform kan plaatsen en deze kan delen.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld: Cookie- en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid

Aanvullende informatie over verzameling en verwerking van gegevens

Juridische stappen

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de verantwoordelijke voor de verwerking worden gebruikt voor juridische doeleinden, in de rechtbank of in de stadia voorafgaand aan eventuele juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de diensten die hieraan verbonden diensten.
De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de verantwoordelijke voor de verwerking op verzoek van overheidsinstanties verplicht kan zijn persoonlijke gegevens bekend te maken.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze applicatie de gebruiker aanvullende en contextgebonden informatie geven over bepaalde diensten of over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op verzoek.

Systeemlogs en systeemonderhoud

Deze applicatie en eventuele diensten van derden kunnen voor operationele en onderhoudsdoeleinden bestanden verzamelen waarin interactie met de applicatie is vastgelegd (systeemlogs) of voor deze doeleinden andere persoonlijke gegevens gebruiken (zoals een IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment worden opgevraagd bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

De rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijd het recht te weten of hun persoonlijke gegevens zijn bewaard en kunnen contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking voor meer informatie over de inhoud en oorsprong van deze informatie om de juistheid hiervan te controleren of te verzoeken om deze aan te vullen, verwijderen, actualiseren of wijzigen, of om deze om te zetten naar een anonieme vorm of bepaalde gegevens die in strijd zijn met de wet te blokkeren, evenals bezwaar te maken tegen gebruik hiervan om legitieme redenen. Verzoeken moeten worden ingediend bij de verantwoordelijke voor de verwerking via de hierboven genoemde contactinformatie.

Deze applicatie ondersteunt geen 'Do Not Track'-verzoeken.
Lees om vast te stellen of eventuele diensten van derden waarvan de applicatie gebruikmaakt wel 'Do Not Track'-verzoeken ondersteunen het bij deze diensten behorende privacybeleid.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen door de gebruikers hiervan daarover op deze pagina in kennis te stellen. We raden u ten zeerste aan deze pagina vaak te raadplegen en te kijken naar de datum van de laatste wijzigingen die onderaan wordt aangegeven. Als een gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen van het beleid, moet de gebruiker het gebruik van deze applicatie staken en kan hij/zij de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld is het op dat moment geldende privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke gegevens van gebruikers waarover de verantwoordelijke voor de verwerking beschikt.

Informatie over dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, voorbereid vanaf de door Iubenda geleverde en op Iubenda's servers geplaatste modules.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, rechtspersoon, instelling of vereniging die wordt of kan worden geïdentificeerd, zelfs indirect, aan de hand van andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch in deze applicatie (of diensten van derden die in deze applicatie worden gebruikt) wordt verzameld. Dit kan onder andere zijn: de IP-adressen of domeinnaam van de door de gebruikers van deze applicatie gebruikte computers, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), tijdstip van het verzoek, de methode die gebruikt is om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat in reactie hierop is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle afloop, fout, etc.), het land van herkomst, de eigenschappen van de browser die en het besturingssysteem dat door gebruiker is gebruikt, de verschillende tijden per bezoek (bijv. de tijd die de gebruiker op elke pagina van de applicatie is) en gegevens over de in de applicatie gevolgde route met speciale verwijzing naar de volgorde waarin de pagina's zijn bezocht en andere paramaters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt die dezelfde moet zijn als of die gemachtigd moet zijn door degene op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben.

Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of toezichthouder op de gegevens)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, het openbaar bestuursorgaan of andere entiteit, vereniging of organisatie die door de verantwoordelijke voor de verwerking is gemachtigd de persoonlijke gegevens overeenkomstig dit privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke voor de verwerking (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, het openbaar bestuursorgaan of andere entiteit, vereniging of organisatie die gerechtigd is, ook samen met een andere verantwoordelijke voor de verwerking, beslissingen te nemen met betrekking tot de doeleinden en de methoden van verwerking van persoonlijke gegevens en de gebruikte middelen, waaronder de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De verantwoordelijke voor de verwerking is, tenzij anders is vermeld, de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld.

Cookie

Klein databestandje dat wordt opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.


Juridische informatie

Kennisgeving voor Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld teneinde te voldoen aan de verplichtingen krachtens Art. 10 van Richtlijn 95/46/EC en krachtens de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EC, als herzien in Richtlijn 2009/136/EC, inzake Cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie.